Δήμος Σίφνου: Ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019

November 4th, 2016 | by admin
Δήμος Σίφνου: Ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019
Sifnos News
0

Ο Δήμος Σίφνου καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2016-2019. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του. Προϋπόθεση για την ορθή σύνταξή του αποτελεί η άντληση στοιχείων από τους Δημότες και τους κοινωνικούς φορείς.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για την διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου Σίφνου σε τέσσερις βασικούς Άξονες:

  • Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,
  • Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός,
  • Τοπική Οικονομία και Απασχόληση,
  • Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Θεωρούμε σημαντική την κατάθεση της άποψης σας μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2016-2019»

 

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

 

α. Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;

 

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 

Αν Ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;

  Από το Δήμο και τους εκπροσώπους του Δήμου
  Από την ιστοσελίδα του Δήμου
  Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια)
  Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
  Από άλλο Δημότη
Από τοπικό σύλλογο / φορέα
  Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..)

 

1.1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Σίφνου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3.  Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Σίφνου στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.  Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Σίφνου στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  

 

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου (τηλ. 22843 60324) είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

info@sifnos.gr

mayor@sifnos.gr

 

Προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου: 20η Νοεμβρίου 2016