Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων

March 2nd, 2016 | by admin
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
0

Στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2016 αποβλέπουν δύο δράσεις, στις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Οι δράσεις έχουν ως εξής:

*∆ράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)»: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης, εφόσον είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρηµένο) και προσκοµίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών µε ηµεροµηνία από 1/9/2015 έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη δράση, δηλ. την 30/4/2016. Ενισχύεται η αντικατάσταση ποσοστού έως 10% του αριθµού των κυψελών που είναι δηλωµένες στο µελισσοκοµικό βιβλιάριο.

*∆ράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι «επαγγελµατίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών µελισσοσµηνών, είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρηµένο), και µετακινούν τουλάχιστον 80 µελισσοσµήνη.

Προκειµένου να ενταχθούν στις δράσεις, όλοι οι ενδιαφερόµενοι µελισσοκόµοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Κέντρο Μελισσοκοµίας του νοµού τους ή µέσω των Μελισσοκοµικών Συνεταιρισµών της περιοχής τους ή µέσω των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας, µε ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής 1/3/2016- 30/4/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ.22810-98828), καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
http://www.naxostimes.gr/