Ο ΟΣΥΜΙΚ για την ελκυστικότητα των Μικρών Κυκλαδονήσων

March 16th, 2016 | by admin
Ο ΟΣΥΜΙΚ  για την ελκυστικότητα των Μικρών Κυκλαδονήσων
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
0
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, στην Αθήνα, οι υπογράφουσες συλλογικότητες διακηρύσσουμε:

την πρόθεσή μας να συμπράξουμεσε”Ομάδα Πρωτοβουλίας” για την Κοινοτική-Τοπική Ανάπτυξη των μικρών νήσων των Κυκλάδων, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων (με άτυπη ή/& τυπική δομή), ως μια ”πλατφόρμα” συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων, διαμόρφωσης

του κύριου σχεδίου (master plan) δράσης, διαχείρισης και προώθησης του κοινού σχεδίου τοπικής-κοινοτικής ανάπτυξης, προσβλέποντας κυρίως στον επανακαθορισμό του ρόλου του πρωτογενή τομέα,  με σκοπό τη συμβολή
στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των πόρων της περιοχής, στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα,
– στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη & ανάπτυξη συλλογικών δομών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
– στην κοινοτική και κοινωνική ανάπτυξη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινω-νικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικότερα στην ευημερία
των κατοίκων των μικρών νήσων των Κυκλάδων και ευρύτερα του Αιγαίου,
σε συνεργασία και, εφόσον προκύψει και ζητηθεί, και άλλων Ελληνικών
περιοχών.

Η δημιουργία της ”Ομάδας Πρωτοβουλίας” είναι η συνέχεια του Συνεδρίου «Ανάπτυξη Πρωτογενή Τομέα στα Μικρά Κυκλαδονήσια», (16/5/2015, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου) και των συναντήσεων των ”Ομάδων Εργασίας” στις 4/6/2015 – 8/10/2015 και 22/2/2016. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές που δρουν στο Αιγαίο, ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας μορφής νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. Αποτελεί πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, στα μικρά Κυκλαδονήσια και άλλα νησιά του Αιγαίου, όπου θα εκπροσωπούνται δημόσιοι, ιδιωτικοί & κοινωνικοί φορείς των μικρών Κυκλαδονήσων και άλλων νήσων του Αιγαίου. Ημεθοδολογίαπροσέγγισης βασίζεται σε επτά κύρια χαρακτηριστικά, που είναι:

– Η ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση,
– Ο σημαντικός ρόλος του πρωτογενούς τομέα,
– Η προσέγγιση από τη βάση (Bottom-Up ”από κάτω προς τα πάνω),
– Η καινοτομία,
– Ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας,
– Η Δικτύωση και

– Η συνεργασία & οι συνέργειες.

Οι συνυπογράφοντες τη διακήρυξη έχουν κύρια κοινωνική, και όχι κομματική συμπε-ριφορά, και θέτουν στις προτεραιότητες τους τις προτάσεις & θέσεις που θα συνθέτει η Ομάδα Πρωτοβουλίας με αμεσοδημοκρατική διαδικασία (κάθε φορέας = μια συμμετοχή).
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα συναντάται τουλάχιστονμία φορά κάθε μήνα σε ανοικτή σε όλους τους συγκατοίκους των μικρών Κυκλαδονήσων συνεδρίαση, την 2η ή 3η Τρίτη κάθε μήνα, στις 14:00 [Ίδρυμα Ευγενίδου]. Επόμενες Συνεδριάσεις στις 12/4, 10 ή 17/5. Δενπροβλέπεταιοικονομικήδιαχείρισηαπότηνάτυπη«Ομάδα Πρωτοβουλίας» και η συμμετοχή είναι εθελοντική, χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις και αμοιβές. Τυχόν δαπάνες δυνατόν να αναλαμβάνονται από τις συλλογικότητες που συμμετέχουν.
Κάθεμια”Συλλογικότητα”γιανασυμμετέχειπρέπειναπαραδώσειστη
Συντονιστική Ομάδα της Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ. το καταστατικό της και το έγγραφο (απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ενδιαφέροντός της για συμμετοχή, και να ορίσει τον εκπρόσωπο της.
Αναλόγως των εξελίξεων και των συνθηκών είναι δυνατόν μελλοντικά να συστήνονται νομικές μορφές για την κάλυψη συμμετοχής σε διάφορα τυπικά- νομικά σχήματα, με τις δυνάμενες και επιθυμούσες συλλογικότητες.
table