Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Τήνου

October 10th, 2019 | by admin
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Τήνου
Tinos News
0

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου, κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση επιτροπής.

Ο Δήμος προτίθεται να προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύνατων οικογενειών που το έχουν ανάγκη, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας από την αρχή της λειτουργίας του το 2017, έρχεται καθημερινά σε επαφή με ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας και όχι μόνο. Μέσα από την επαφή αυτή διαπιστώθηκε ότι ενώ όλοι οι μαθητές θα έπρεπε να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και μετέπειτα στην αγορά εργασίας, οι μαθητές των άπορων ή οικονομικά αδύνατων οικογενειών αποτελούν εξαίρεση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι γονείς αδυνατούν να διαθέσουν χρήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια για την αντιμετώπιση των δυσκολίων στη μάθηση των παιδιών τους, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και του σχολείου γενικότερα.

Από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που έχει δώσει η νέα δημοτική αρχή στα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, πηγάζει η ανάγκη δημιουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που θα
ενταχθεί στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου και θα παρέχει δωρεάν μαθήματα στους μαθητές.

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παραπάνω δράση και προτείνει:

• Να ενημερωθούν οι σύλλογοι διδασκόντων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί ως εθελοντές.

• Να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για την εν λόγω δράση με σκοπό την ενημέρωση των γονέων αλλά και την ευαισθητοποίηση και άλλων εθελοντών εκπαιδευτικών, που θα συνδράμουν το Κοινωνικό Φροντιστήριο.

• Να παραχωρηθούν οι αναγκαίες αίθουσες διδασκαλίας από τις σχολικές μονάδες έτσι ώστε να διεξάγονται τα μαθήματα σε οικείους για τα παιδιά χώρους.

• Η επιλογή των δικαιούχων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου να γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (προτεραιότητα θα δίνεται σε μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες που κάποιο μέλος τους έχει γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), επίσης πρέπει να ορισθεί εισοδηματικό όριο.

• Τέλος, εισηγούμαι η συνολική λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου να προσαρμόζεται σε σχετικό Κανονισμό, προσχέδιο του οποίου σας καταθέτουμε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Rac S.A. – Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην καλύτερη τιμή!

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα

Α) Την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου στον Δήμο Τήνου.
Β) Την Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τους κάτωθι όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με τους όρους που ακολουθούν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και γενικότερα στη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Οι όροι εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου και τυχόν τροποποιήσεις αυτών γίνονται με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη/εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΚΟΠΟΣ
Η δημιουργία και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που στηρίζει ο Δήμος Τήνου για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς του και βασίζεται στην αξιοποίηση της προσφοράς εκπαιδευτικών για παροχή δωρεάν μαθημάτων. Σκοπός της προσπάθειας αυτής αποτελεί η πρόσθετη διδακτική υποστήριξη άπορων ή οικονομικά αδύναμων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού με στόχο τη συμμετοχή ή συνδρομή στο συγκεκριμένο αλλά και σε άλλα προγράμματα εθελοντισμού – προσφοράς – αλληλεγγύης προς τις ευπαθείς ομάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα υποστηρίζεται γραμματειακά και υλικοτεχνικά από το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τήνου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της γραμματειακής υποστήριξης ο Δήμος Τήνου θα αναλάβει:
– Τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό γραπτό τύπο, στον
ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.
– Την επικοινωνία και αλληλογραφία με αρμόδιους φορείς/υπηρεσίες.
– Την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων.
– Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη διοικητική υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Στο πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποστήριξης ο Δήμος θα αναλάβει:
– Τη φιλοξενία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου σε σχολείο του Δήμου.
– Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (καθαριότητα, φωτοτυπίες κλπ).

ΑΡΘΡΟ 4ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργεί απογευματινές ώρες κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο κάθε έτους. Προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με όλα τα μαθήματα. Η κάλυψη όλων των τμημάτων εξαρτάται αποκλειστικά από την προσφορά των εθελοντών εκπαιδευτικων.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προβλέπεται η σύσταση μιας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και μιας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:
– τον Δήμαρχο Τήνου ως Πρόεδρο
– τον Αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας
– δύο Δημοτικούς Συμβούλους (ένας από τη μείζονα μειοψηφία και ένας από τις ελάσσονες μειοψηφίες του Συμβουλίου) και
– τον εκπρόσωπο των εθελοντών εκπαιδευτικών.
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια:
– Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
– Να αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής μαθητών στο πρόγραμμα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας.
– Να υποδέχεται και να αξιολογεί τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν από γονείς ή κηδεμόνες.
– Να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις ή αλλαγές των όρων λειτουργίας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
– Να διευθετεί οποιοδήποτε άλλο θέμα που ενδεχομένως προκύψει κατά τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Η Επιτροπή Διδακτικού Έργου είναι τριμελής και θα αποτελείται από:
– τον εκπρόσωπο των εθελοντών εκπαιδευτικών και
– δύο εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Διδακτικού Έργου ορίζονται εγγράφως από το σύνολο των εθελοντών.

Για τον ορισμό του υπεύθυνου εθελοντή – συντονιστή απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διδακτικού Έργου είναι αρμόδια για:
– Να υποδέχεται τις αιτήσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών.
– Να επιλέγει τους εθελοντές εκπαιδευτικούς κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων.
– Να καταρτίζει το πρόγραμμα μαθημάτων.
– Να αποφασίζει για τη σύνθεση των τμημάτων με βασικό κριτήριο την ομοιογένεια των μαθητών και
στόχο το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.
– Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των μαθητών.
– Να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των καθηγητών.
– Να εισηγείται στην Οργανωτική Επιτροπή αλλαγές σε σχέση με τους συμμετέχοντες μαθητές και
γενικότερα οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου.
– Τόσο η Οργανωτική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Διδακτικού Έργου συγκροτούνται με απόφαση
Δημάρχου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι υπηρεσίες των εθελοντών εκπαιδευτικών παρέχονται δωρεάν. Ο αριθμός των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φροντιστήριο καθορίζεται βάσει του τελικού αριθμού εθελοντών εκπαιδευτικών για κάθε σχολική περίοδο.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον Δήμο Τήνου για την υποβολή σχετικής αίτησης. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος (του γονέα).
– Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα) ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα).
– Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα (αν υπάρχει πρόβλημα υγείας).
– Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τήνου (Ευαγγελιστρίας 72) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινωθεί και θα γνωστοποιηθεί στο κοινό με κάθε πρόσφορα μέσο (τοπικό γραπτό τύπο, ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδα Δήμου κλπ) και θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή.

Το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Δήμου. Επίσης, θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ) Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικού Φροντιστηρίου η οποία θα αποτελείται:

α. Τον Δήμαρχο Τήνου κ. Ιωάννη Σιώτο ως Πρόεδρο,
β. Την Αντιδήμαρχο για θέματα παιδείας κ. Άνδροβικ – Ρουγγέρη Λουκριτία,
γ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γκίζη εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας,
δ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πέτρο Κουσουνάδη εκ μέρους της ελάσσονος μειοψηφίας

Πηγή: tinostoday.gr